Taller de Jazz

Fonaments del projecte

Encara que l’origen de la música es desconegut, les primeres evidencies musicals se situen en la prehistòria. Les restes arqueològiques mostren la seua intervenció en rituals, cerimònies de culte i possiblement en la veneració a sers etèries, idees que constitueixen els pilars bàsics de totes les cultures antigues.

La música, a més d’estar associada al món diví, també va sorgir com una alternativa per a cobrir una necessitat bàsica dels humans: la comunicació. Des dels albors de la Humanitat, la música es una forma d’arribar allí on no arribem les paraules.

En un principi, la transmissió de l’art musical es produïa entre els professionals y els aprenents, casi com si fóra un secret. Amb el pas del temps l’educació musical es va establir als sistemes educatius de totes les cultures, sent en alguns llocs un aprenentatge de valor incalculable.

Els últims anys han aparegut estudis científics que consideren l’educació musical com uns dels pilars en la formació dels nostres joves. S’ha comprovat que la pràctica de la música és capaç de ficar en funcionament més del 80% del cervell, des de les zones destinades al control de la parla, fins a les destinades a les emocions, passant per les zones associades a les matemàtiques. És a dir, la música permet un desenvolupament multidisciplinari y multifuncional a les persones que la practiquen.

D’altra banda, amb l’arribada del Romanticisme musical, al segle XVIII, la música, y l’educació musical han mostrat la tendència a un gran immobilisme. En aquest punt és on incideix el nostre projecte. L’educació musical a Espanya està centrada des de fa anys en la pràctica de la “música clàssica”. Açò provoca que gran obres musicals, fóra d’aquest cànon estilístic, no es coneguin a la societat.

Per aquesta raó, proposem l’ús de estils musicals creatius i distints als tradicionals, com és el jazz. Aquest és un estil musical basat en harmonies “no-clàssiques”, però el seu verdader punt fort es troba en la pràctica de la improvisació. L’experiència ens diu que l’educació musical tradicional pot dur a la desmotivació a part dels nostres alumnes, per la qual cosa, la introducció del jazz pot fer que es produïsca una millora de la motivació en els participants i així s’aconseguisquen millors tasses d’èxit educatiu.

Tot açò té com a punt de trobada, el nou decret del Consell, que regula el funcionament de les escoles de les bandes a la Comunitat Valenciana. En aquest document s’anima a l’ús de nous estils musicals en l’educació musical.

Objectius

 • L’organització d’un conjunt d’activitats formatives que fomenten i consoliden els interessos musicals en el jazz i en altres músiques creatives.
 • Apropar el jazz i altres estils propers als joves músics i augmentar l’afició per aquests tipus de músiques.
 • Pal·liar la falta de formació existent en els programes acadèmics actuals en matèria de jazz i músiques creatives.
 • Aprofundir en el coneixement dels diferents estils i dels recursos interpretatius de cadascun dels estils emprats.
 • Dominar el propi instrument, segons les exigències de l’estil o de l’obra.
 • Desenvolupar la memòria musical
 • Desenvolupar la lectura a primera vista.
 • Desenvolupar la improvisació amb l’instrument.
 • Crear un fòrum d’encontre entre professionals i joves músics on es compartisquen experiències per a la creació i el desenvolupament musical.
 • Impulsar la creació de formacions de jazz estables: big band, ensemble, combo…
 • Conèixer i respetar les normes per a la pràctica musical en grup.
 • Valorar la interpretació en conjunt com a un aspecte fonamental de la formació musical.
 • Aplicar l’audició polifònica per a escoltar les diferents parts al mateix temps que es toca, demostrant la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.
 • Utilitzar una amplia i variada gama sonora per a produir l’ajust sonor necessari en cada orba o estil.
 • Conèixer i realitzar els gestos bàsics que permeten la interpretació coordinada.
 • Interpretar obres representatives del repertori del conjunt instrumental jazzístic de dificultat adequada al nivell.

Metodologia

La metodologia que es va a emprar al nostre projecte es caracteritza per ser flexible i oberta a les necessitats dels usuaris. La clara orientació cap a alumnes joves ens obliga a tindre en compte el seu desenvolupament psicoevolutiu. Hi ha una gran quantitat d’autors que parlen sobre aquest àmbit, d’entre els quals nosaltres ens hem fixat als treballs de J. Piaget. D’aquesta manera nosaltres proposem una metodologia basada en el constructivisme, i les seues característiques bàsiques són:

 • És activa: el centre dels processos educatius és l’alumne, mentre que el professor és un orientador de l’alumne. Per aquest motiu es fomentarà l’observació crítica i la participació activa de l’alumne.
 • És motivadora: L’ús d’activitats, recursos i procediments motivadors és fonamental per al bon funcionament del processos educatius.
 • És funcional i progressiva: L’aprenentatge i la pràctica musical es realitza de forma gradual, adaptant-se al nivell i les necessitats dels músics i del grup en sí.
 • És individualitzada: No tots som iguals, i per aquesta raó és capital una atenció individualitzada en cada participant del projecte.
 • És cooperativa i integradora: És va a fer ús de les diferents matèries que engloben l’educació musical, des de el llenguatge musical fins a la interpretació instrumental. Volem una educació multidisciplinària que done una visió global de la pràctica musical.
 • Fomenta la creativitat: és una de les facetes principals del jazz i del projecte que implementem en aquest document.
 • Fomenta el treball en equip: Qualitat fonamental per a la pràctica musical de conjunt.
 • Fomenta els hàbits d’estudi: uns correctes hàbits d’estudi són el mecanisme ideal per a poder tindre autonomia en els futurs aprenentatges que es produïsquen al llarg de la vida dels nostres alumnes.

Concretant aquestes bases metodològiques en la pràctica diària que suposa aquest projecte, es realitza un assaig setmanal de dues hores de durada. En aquestes sessions es treballen les següents matèries: Tècnica instrumental, harmonia, llenguatge musical, educació auditiva, improvisació, composició, orquestració, conjunt instrumental e historia del jazz. A més, coma ferramenta educativa, es realitzen concerts-audicions periòdiques amb la intenció de mostrar els avanços del grup i com a forma d’experimentar la realitat professional d’un intèrpret musical.

Usuaris finals de la iniciativa

El projecte de diversificació musical i cultural del Taller de Jazz de la Unió Musical de Paiporta va dirigit principalment als alumnes i usuaris de la pròpia Escola de Música “Vicent Prats” (al voltant de 350 alumnes), sent la gran majoria joves d’ entre 12-18 anys, encara que també compten alumnes adults de l’escola, músics i persones externes a l’escola i la societat musical. No obstant, és un projecte obert a totes aquelles persones interessades i motivades per tal de descobrir el món de la música creativa i moderna en el que tenen cabuda tot tipus d’instruments de vent, corda i percussió.

En la I fase del projecte, amb l’objectiu de facilitar la participació de qualsevol estudiant o persona interessada amb un mínim de coneixements i estudis musicals, tant les activitats de formació formals com les no formals abasten diferents nivells. Una amalgama de joves músics amb il·lusió per aprendre i músics adults amb motivació per descobrir, compartint tots junts la iniciació.

En la II fase s’establiran diferents grups per nivells, per tal de poder conjugar de millor manera el nivell dels participants amb els continguts. En aquesta segona fase, que començarà el proper curs 2014-2015, el projecte s’estendrà també cap als cursos dels més menuts (a partir de 10 anys), així arribant a completar un objectiu principal del projecte que és diversificar i dinamitzar l’oferta formativa, musical i cultural de l’escola fent-la arribar als més joves.

Innovació i creativitat a l’experiència

En apartats anteriors ja s’ha comentat que l’educació musical té una gran tradició i un gran recorregut al nostre sistema educatiu, i més encara a la nostra comunitat, on trobem la cultura de les bandes de música.

D’altra banda, el currículum i els mètodes utilitzats en la nostra educació musical no han tingut una gran evolució en els últims anys. Si vegem els decrets que regulen les ensenyances artístiques, podem observar que el nucli bàsic de l’educació musical valenciana gira al voltant de la “música clàssica” i de la música de tradició valenciana (bandes de música, grups de rondalla, grups de dolçaina i tabalet…). De fet, tot açò es comprova en els currículums que desenvolupen els llibres de text dedicats a l’educació musical.

El nostre projecte proposa una innovació en l’educació musical. Aquesta innovació no sols fa referència als continguts de la mateixa (utilitzem el jazz com a vehicle educatiu), sinó que també es fa una innovació en la metodologia educativa. Proposem una metodologia integradora. Com hem explicat anteriorment es basa en una visió global i multidisciplinària, on s’integren les diferents matèries musicals. Açò suposa un canvi respecte a l’educació musical tradicional.

Podem afegir, que al usar el jazz com a marc educatiu es fomenta la creativitat, és a dir, utilitzem un llenguatge musical creatiu per a realitzar una proposta educativa creativa.

Càrrega de valors socials i culturals del projecte

La música té gran influència en els pobles i en molts casos forma part de la seua essència; pot transformar la mentalitat d’un poble i facilitar un procés de cohesió social.

A la Comunitat Valenciana tota classe d’esdeveniments festius i socials tenen la seua música representativa dotada de un sentiment de pertinença i d’arrelament cultural. La música és un mitjà d’expressió i un vincle idoni parar agrupar les masses i ampliar el seu univers cultural. Així l’impuls d’un Taller de Música Moderna, Creativa i Jazz en un escenari més bé tradicional, com la nostra Escola de Música, és una bona ferramenta per a iniciar un procés de diversificació cultural de les manifestacions artístiques/culturals ja existents i presentar nous estils i gèneres musicals que potencien l’arrelament de la música al nostre territori i al nostre municipi.

Una gran quantitat d’estudis d’Universitats prestigioses d’arreu del món, afirmen que l’educació musical fomenta una gran quantitat de valors en aquells que la reben com ara el treball en equip, la millor de les habilitats socials i comunicatives, una ètica de treball, el companyerisme i la solidaritat, l’estètica artística, la llibertat, alleuja el temor i la timidesa, canalitza l’agressió, desenvolupa voluntat i autocontrol, i encara més en l’educació en música moderna i jazz, es fomenten valors com la creativitat i la imaginació per a poder desenvolupar les improvisacions en que es basen aquestos estils musicals.

És així com la creació d’un Taller de Música Moderna, Creativa i Jazz possibilitat l’existència de relacions socials amb grups diferents als de la família, creant un nou engranatge en el teixit social del territori, contribueix de forma directa a l’adquisició de la competència cultural i artística en tots els aspectes que la configuren. Fomenta la capacitat d’apreciar, comprendre i valorar críticament diferents manifestacions culturals i musicals, a través d’experiències perceptives i expressives i del coneixement de músiques de diferents cultures, èpoques i estils, potenciant així, actituds obertes i respectuoses i oferint elements per a l’elaboració de judicis fonamentats respecte a les diferents manifestacions musicals, per a establir connexions amb altres llenguatges artístics i amb els contextos social i històric als quals se circumscriu cada obra i/o estil.